پیام مدیرعامل خیریه مهر امام رضا

بسمه تعالی

 

حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه را که بر این بنده حقیر منت نهاد تا با یاری بندگان مصلح و شایسته اش قدمی در مسیر خدمت به نیازمندان و محرومان جامعه بردارم.گرهی از کار فرو بسته نیازمندی باز کنم. بدرستی که شادمانی گمشده ما انسانها در این دنیا پر از بی مهری و بی عاطفه گیست. به یاری خداوند و به مدد دستان سخاوتمند شما کریمان و خیران گرانقدر سعی کردم و همواره سعی خواهم کرد شادمانی را هرچند اندک بر سفره نیازمندان مهمان کنم. بی شک در هر خانه نیازمندی را که به مهر گشودم گویی در از رحمت خداوند بسویم گشوده شد و همه این الطاف از برکت وجود پر از جود شما خیران و بندکان خاص خداست. با خدا مهربانم عهد کردم همچنانکه از سر لطف این عمر گرانبها را به رایگان  به من بخشید من نیز برای خدمت به بندگان نیازمندش مشتاقانه و خیرخواهانه گام بردارم.

 

و من الله توفیق
فرشاد یاسمیان
فهرست