آرشیو عملکرد در یک نگاه سال 1398

پویش مهر امام رضا (ع) در یک نگاه - سال ۱۳۹8

ردیفعنوانورودیخروجیمیزان مشارکت خیرینمیزان مشارکت موسسه از منابع در آمدی فعالیت های اقتصادی میزان مشارکت سازمان ها ونهادهای دولتی وغیردولتی
1اهداء جهیزیه و لوازم خانگی20/000/000/000ریال20/000/000/000ریال500/000/000ریال2/000/000/000ریال17/500/000/000ریال
2اهداء ارزاق و موادغذایی10/000/000/000ریال10/000/000/000ریال600/000/000ریال400/000/000ریال*
3عملیات بحران درسیل1/500/000/000ریال1/500/000/000ریال1/000/000/000ریال500/000/000ریال*
4عملیات بهداشت در کرونا700/000/000ریال700/000/000ریال400/000/000ریال100/000/000ریال200/000/000ریال
5پرداخت هزینه درمان و دارو300/000/000ریال300/000/000ریال300/000/000ریال**
6پرداخت مستمری100/000/000ریال100/000/000ریال60/000/000ریال40/000/000ریال*
7توزیع غذای گرم300/000/000ریال300/000/000ریال200/000/000ریال100/000/000ریال*
8عمران و سازندگی درمناطق محروم200/000/000ریال200/000/000ریال100/000/000ریال100/000/000ریال*
9توزیع لوازم التحریر800/000/000ریال800/000/000ریال200/000/000ریال100/000/000ریال500/000/000ریال
10توزیع البسه و پوشاک500/000/000ریال500/000/000ریال500/000/000ریال**
11بیمه و آتیه کودکان و نوجوانان400/000/000ریال400/000/000ریال400/000/000ریال**
12برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی500/000/000ریال500/000/000ریال50/000/000ریال450/000/000*
13میزان مشارکت با سازمانها و نهادهای دولتیو غیر دولتی در جهت محرومیت زدایی در کشور2/000/000/000ریال2/000/000/000ریال600/000/000ریال1/400/000/000ریال*
جمع کل28/300/000/000ریال28/300/000/000ریال4/910/000/000ریال5/190/000/000ریال18/200/000/000ریال

فهرست