آرشیو عملکرد در یک نگاه سال 1399

پویش مهر امام رضا (ع) در یک نگاه - سال 1399

ردیفعنوانورودیخروجیمیزان مشارکت خیرینمیزان مشارکت موسسه از منابع در آمدی فعالیت های اقتصادی میزان مشارکت سازمان ها ونهادهای دولتی وغیردولتی
1اهداء جهیزیه و لوازم خانگی860/000/000/000 ریال860/000/000/000ریال20/000/000/000ریال200/000/000/000ریال640/000/000/000ریال
2اهداء ارزاق و موادغذایی30/000/000/000ریال30/000/000/000ریال10/000/000/000ریال10/000/000/000ریال10/000/000/000ریال
3طرح در گذشتگان4/800/000/000ریال4/800/000/000ریال4/800/000/000ریال**
4پرداخت هزینه درمان و دارو14/760/000/000ریال14/760/000/000ریال9/800/000/000ریال4/960/000/000ریال*
5پرداخت مستمری1/500/000/000ریال1/500/000/000ریال1/500/000/000ریال**
6توزیع غذای گرم48/000/000/000ریال48/000/000/000ریال48/000/000ریال**
7عمران و سازندگی درمناطق محروم10/000/000/000ریال10/000/000/000ریال6000/000/000ریال4/000/000/000ریال*
8کارگاه تولید،طبخ و بسته بندی سبزیجات و صیفی جات3/000/000/000ریال3/000/000/000ریال1/000/000/000ریال2/000/000/000ریال*
9توزیع البسه و پوشاک8/900/000/000ریال8/900/000/000ریال5/000/000/000ریال3/900/000/000ریال*
10استعدادیابی ورزشی240/000/000ریال240/000/000ریال240/000/000ریال**
11بیمه و آتیه کودکان و نوجوانان3/600/000/000ریال3/600/000/000ریال2/600/000/000ریال1/000/000/000ریال*
12اشتغالزایی و کار آفرینی30/000/000/000ریال30/000/000/000ریال5/000/000/000ریال25/000/000/000ریال*
جمع کل1/014/800/000/000ریال1/014/800/000/000ریال65/9888/000/000ریال250/860/000/000ریال650/000/000/000ریال

فهرست