اطلاعات و شماره حساب‌های موسسه

در این قسمت شماره حساب ها، شماره کارت ها و شماره های شبا تمامی شعبات موسسه قرار داده شده است تا خیرین گرانقدر بتوانند به راحتی به تمامی این شماره حساب ها دسترسی داشته باشند. همچنین با استفاده از دکمه کمک به موسسه میتوانید به صورت مستقیم و با مبلغ دلخواه خودتان به موسسه جهت انجام امور خیرخواهانه کمک کنید.
thumb_up_alt

شعبه دفتر مرکزی

شماره شبا: IR130570025311013387603001

شماره کارت: 5022297000162276

شماره حساب: 253110133876031

thumb_up_alt

شعبه 102 و 112

شماره شبا: IR770570025381013387603102

شماره حساب: 2538100133876032

شماره کارت: 5022297000038112

thumb_up_alt

شعبه 105

شماره شبا: IR510190000000339267563003

شماره حساب: 0216777652000

شماره کارت: 6037691990491201

thumb_up_alt

شعبه 107

شماره شبا: IR930570025381013387603105

شماره حساب: 2538100133876035

شماره کارت: 5022297000143540

thumb_up_alt

شعبه 113

شماره شبا: IR500570025381013387603103

شماره حساب: 2538100133876033

شماره کارت: 5022297000143524

thumb_up_alt

شعبه 101 و 104

شماره شبا: IR070570025381013387603101

شماره حساب:2538100133876031

شماره کارت: 5022297000037635

thumb_up_alt

شعبه 111

شماره شبا: IR660570025381013387603106

شماره حساب:2538100133876036

شماره کارت: 5022297000162292

thumb_up_alt

شعبه 119 و شبکه‌های اجتماعی

شماره شبا: IR230570025381013387603104

شماره حساب: 2538100133876034

شماره کارت: 5022297000143532

thumb_up_alt

مرکز نیکوکاری حامیان ایتام مهر امام رضا (ع)

شماره کارت: 6037997950273434

شماره حساب: 880732332

فهرست