ایجاد اشتغال

افتتاح شعبه سایدا

ایجاد اشتغال و کارآفرینی و افتتاح شعبه سایدا

ایجاد اشتغال و کارآفرینی و افتتاح شعبه سایدا در جهت  پیشرفت فرهنگ سازی بومی استان های کشورعزیزمان ایران ایجاد اشتغال و کارآفرینی یکی از مهم ترین اهداف همیشگی موسسه خیریه…
فهرست